Thông báo triển khai phổ biến “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021” và tài liệu tuyên truyền “thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân gắn

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 (theo kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/01/2021) và tài liệu tuyên tuyền chiến dịch cấp Căn cước công dân gắn chíp...

Xem thêm...

Thông báo về việc phổ biến, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên biết và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến triển khai......

Xem thêm...


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh