Thông báo phổ biến, giáo dục pháp luật (Thông báo số 1687/TB-ĐHTV ngày 22/5/2019)

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công chức, viên chức (CCVC) và người lao động trong việc tiết kiệm, chống lãng phí. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động một số điề...

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2019 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh