Thông báo về việc Phổ biến giáo dục, pháp luật (Thông báo số 1079/TB-ĐHTV ngày 19/5/2020)

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đúng quy định trong công tác đảm bảo bí mật của Nhà nước, cơ quan, đơn vị. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động một số điều đ...

Xem thêm...


Nội quy làm việc Trường Đại học Trà Vinh

Tất cả công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là viên chức) đang công tác tại Trường Đại học Trà Vinh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quyền hạn đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy này......

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2020 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh