2639/TB-ĐHTV Thông báo Về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Nhằm nâng cao trách nhiệm của từng công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị mình và phổ biến đến toàn thể CCVC và NLĐ....

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh