1500/QĐ-ĐHTV về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác giảng dạy Ban hành kèm theo quyết định số 2438/QĐ-ĐHTV ngày 23/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

1500/QĐ-ĐHTV về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác giảng dạy Ban hành kèm theo quyết định số 2438/QĐ-ĐHTV ngày 23/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh...

Xem thêm...


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh