Quyết định 3096/QĐ-ĐHTV Ban hành Quy định xét hưởng lương tăng thêm hàng tháng, sáu tháng và cuối năm

Điều 1. Ban hành Quy định về việc xét hưởng lương tăng thêm hàng tháng, sáu tháng và cuối năm kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quy định này được áp dụng trong nội bộ Trường Đại học Trà Vinh, Các Quy định về xét lương tăng thêm trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. ...

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh