- Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống


- Hướng dẫn kê giờ giảng - Giờ chuẩn


- Hướng dẫn kê Giờ giảng - Khối lượng giảng dạy


- Hướng dẫn kê giờ giảng - Trợ giảng


- Hướng dẫn kê giờ giảng - Công tác quản lý, chủ nhiệm, cố vấn học tập


- Hướng dẫn kê giờ giảng - Đi học, nghỉ hậu sản, con nhỏ


- Hướng dẫn kê giờ giảng - Khối lượng sinh hoạt chuyên môn


- Hướng dẫn kê giờ giảng - BM01


- Hướng dẫn kê giờ giảng - BM02


- Hướng dẫn kê giờ giảng - BM03


- Hướng dẫn kê giờ giảng - BM04


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh