Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học)......

Xem thêm...

Thông báo Triển khai áp dụng ý tưởng, sáng kiến mới năm học 2020 – 2021

Nhằm giúp cho hoạt động sáng kiến thi đua mang lại hiệu quả thiết thực và sáng kiến thi đua các cấp phải được áp dụng, ứng dụng có hiệu quả trong công tác tại đơn vị. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường tổ chức triển khai, áp dụng ý tưởng, sáng kiến mới năm học 2020-2021 như sau:......

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2020 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh