Thông báo bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức bình xét thi đua năm học 2020-2021 cho các tập thể và cá nhân có thành tích từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (thời gian tính thành tích xét thi đua năm học 2020-2021 từ ngày 01/9/2020 đến 31/8/2021) được thực hiện theo trình tự như sau:......

Xem thêm...Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh