Hướng dẫn kê giờ giảng

Thực hiện theo Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTV, ngày 15/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định chế độ làm việc và dạy vượt giờ đối với giảng viên tại Trường Đại học Trà Vinh......

Xem thêm...Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2017 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh