Thông báo về việc phổ biến giáo dục, pháp luật (Thông báo số 1677/TB-ĐHTV ngày 26/6/2020)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giúp cho công chức, viên chức (CCVC), người lao động thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ biến đ...

Xem thêm...


Thông báo bình xét thi đua năm học 2019-2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức bình xét thi đua năm học 2019-2020 cho các tập thể và cá nhân có thành tích từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (thời gian tính thành tích xét thi đua năm học 2019-2020 từ ngày 01/6/2019 đến 31/5/2020) được thực hiện theo trình tự như sau:......

Xem thêm...

Thông báo về việc Phổ biến giáo dục, pháp luật (Thông báo số 1079/TB-ĐHTV ngày 19/5/2020)

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đúng quy định trong công tác đảm bảo bí mật của Nhà nước, cơ quan, đơn vị. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động một số điều đ...

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2020 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh