Luật Thư viện

Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện......

Xem thêm...

Thông báo Phổ biến giáp dục, pháp luật

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giúp cho công chức, viên chức (CCVC) soạn thảo các văn bản thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ ...

Xem thêm...

Thông báo Phổ biến giáo dục, pháp luật

Nhằm giúp cho công chức, viên chức (CCVC), người lao động thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động một số nội dung được trí...

Xem thêm...

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2020 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh