Bài viết mới
THÔNG BÁO PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC...

Phổ biến Nội quy Phòng cháy chữa cháy và Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước......

Ngày 17/10/2023, Trường Đại học Trà Vinh Thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi kỳ thi......
Ngày 22/11/2023, Trường Đại học Trà Vinh Thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi Tiếng Anh......
Ngày 15/11/2023, Trường Đại học Trà Vinh Thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi cuối khóa......
Ngày 16/10/2023, Trường Đại học Trà Vinh Thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi cuối khóa......