I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

          Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

            Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 chuyển chức năng Thi đua khen thưởng từ Phòng Hành chính Tổ chức sang Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 2438/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Phòng Thanh tra Pháp chế đặt tại phòng A11.406 Khu Hiệu bộ Trường Đại học Trà Vinh, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TP. Trà Vinh

Điện thoại: 02943.855246 -143; Email: thanhtra@tvu.edu.vn & tdkt@tvu.edu.vn Website: http://thanhtra.tvu.edu.vn/

II. CHỨC NĂNG

1. Thanh tra các hoạt động giảng dạy, dịch vụ của nhà trường, Trung tâm và các chi nhánh thuộc trường.

2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục

          3. Kiểm tra, giám sát nề nếp học tập, giảng dạy hàng ngày của Sinh viên -  Học sinh và giáo viên.

          4. Giúp Hiệu trưởng thẩm định hoặc kiến nghị điều chỉnh bổ sung các văn bản pháp qui của Trường Đại học Trà Vinh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

3. Thực hiện các chức năng pháp chế theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với Trường Đại học Trà Vinh.
            4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ  phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

7. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác Thi đua khen thưởng của Trường

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh