Bài viết mới
Thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi ứng dụng công nghệ thông tin Khóa 51- ngày 27-28/01/2024...

Ngày 19/02/2024, Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi ứng......

Ngày 27/02/2024, Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi đánh giá......
Ngày 27/02/2024, Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác đánh giá cấp......
Ngày 21/02/2024, Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi cuối khóa......
Ngày 23/01/2024, Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai kết quả kiểm tra công tác thi cuối khóa......