x
Ngày ban hành [Lọc]
Nghị quyết số 09/NQ-HĐT
Phiên họp thứ mười Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 - 2025......
Ký hiệu gốc: 09/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 12/4/2024
Ngày hiệu lực: 12/4/2024
Xem văn bản
Nghị quyết số 08/NQ-HĐT
Thông qua Đề án Vị trí việc làm của Trường Đại học Trà Vinh...
Ký hiệu gốc: 08/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 29/3/2024
Ngày hiệu lực: 29/3/2024
Xem văn bản
Nghị quyêt số 07/NQ-HĐT
Chủ trương lập đề án đào tạo từ xa ngành Y tế công cộng và Ngôn ngữ Trung quốc trình độ đại học...
Ký hiệu gốc: 07/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 07/3/2024
Ngày hiệu lực: 07/3/2024
Xem văn bản
Quyết định số 05/QĐ-HĐT
Thành lập Khoa Giáo dục thể chất thuộc Trường Đại học Trà Vinh ...
Ký hiệu gốc: 05/QĐ-HĐT
Ngày ban hành: 23/2/2024
Ngày hiệu lực: 01/3/2024
Xem văn bản
Quyết định số 13/QĐ-HĐT
Thành lập Trường Y dược thuộc Trường Đại học Trà Vinh...
Ký hiệu gốc: 13/QĐ-HĐT
Ngày ban hành: 29/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/2/2024
Xem văn bản
Nghị quyết số 04/NQ-HĐT
Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024...
Ký hiệu gốc: 04/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 19/1/2024
Ngày hiệu lực: 19/1/2024
Xem văn bản
Nghị Quyết số 03/NQ-HĐT
Về việc kiện toàn nhân sự các Ban chuyên môn của Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ năm 2021-2025...
Ký hiệu gốc: 03/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 18/1/2024
Ngày hiệu lực: 18/1/2024
Xem văn bản
Quyết định số 01/QĐ-HĐT
Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích – Kiểm nghiệm TVU trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh...
Ký hiệu gốc: 01/QĐ-HĐT
Ngày ban hành: 18/1/2024
Ngày hiệu lực: 18/1/2024
Xem văn bản
Quyết định số 02/QĐ-HĐT
Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh ...
Ký hiệu gốc: 02/QĐ-HĐT
Ngày ban hành: 18/1/2024
Ngày hiệu lực: 18/1/2024
Xem văn bản
Trang: 1 - 41 (363 dòng)Lui1234567394041Tới
Show filter builder dialogCreate Filter